+420 605 585 459 (Otevírací doba od 7:00 do 16:00) info@montea.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti MONTEA CZ s.r.o., IČO: 26073170, se sídlem Písek, Čížovská 487, PSČ 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložce 12302. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, všechny závazkové vztahy mezi společností Montea CZ s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a subjektem s nímž je uzavíráno smluvní ujednání podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, (dále jen „odběratel“) ohledně dodávek zboží ze sortimentu dodavatele.
I. Všeobecná ujednání
Uzavírání veškerých smluv (zejména kupních smluv a smluv o dílo) mezi dodavatelem a odběratelem se řídí výhradně následujícími obchodními podmínkami, pokud není mezi stranami písemně ujednáno něco jiného. Odchylné podmínky odběratele nejsou pro dodavatele závazné, a to ani v případě, že s nimi dodavatel výslovně nevyjádří nesouhlas. Veškerá telefonická a ústní ujednání a ujištění jsou závazná pouze po písemném potvrzení dodavatelem učiněním prostřednictvím doporučené pošty nebo elektronickou poštou. Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, platí, že uzavřením smlouvy pozbývají platnosti ústní i písemná ujednání mezi stranami, která předcházela uzavření dané smlouvy a týkala se daného dodávaného zboží.
II. Nabídky
Označení zboží je provedeno v souladu s obchodně-technickou dokumentací dodavatele. Nabídky a nabídkové katalogy zboží dodavatele (dále jen „nabídky“) nejsou závazné, pokud jde o vyobrazení zboží, nebyly-li výslovně dodavatelem označeny jako závazné. Dodavatel, příp. výrobce si vyhrazuje právo na technická vylepšení či na možnost jiných technických nebo konstrukčních změn. Podklady náležející k nabídce (kopie, nákresy, popis apod.) zůstávají výlučným vlastnictvím dodavatele a jsou chráněny autorským právem, jestliže na ně tato ochrana dopadá. Jejich přenechání třetím osobám – i formou výňatků – je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele. Jakost a provedení zboží určuje vždy až smlouva; pokud v ní není stanovena, platí ustanovení § 2095 občanského zákoníku. Pokud je zboží objednáváno z nabídky, musí být každá objednávka přesně specifikována dle všech údajů v nabídce. Za chyby a škody způsobené neúplnými, nepřesnými či nesrozumitelnými údaji nenese dodavatel odpovědnost. Pro objednávky, zboží nebo služby, které nejsou obsaženy v nabídce, platí zvláštní podmínky a budou sděleny odběrateli na jeho žádost.
III. Uzavření kupní smlouvy
Návrh na uzavření smlouvy (objednávka) učiněný odběratelem je závazný, jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něho vůle odběratele, aby byl vázán v případě jeho přijetí. Ostatní návrhy nesplňující kritéria uvedená v předchozí větě nejsou závazné. Veškeré objednávky a jejich změny jsou závazné až v okamžiku, kdy je písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty odeslané k tomu na straně dodavatele oprávněnou osobou, akceptuje dodavatel, čímž dochází k uzavření smlouvy. Objednávky akceptuje dodavatel pouze za podmínky, že pro smluvní vztah budou platit tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vždy přiloženy k akceptaci objednávky a odběratel s nimi projevuje souhlas tím, že zašle výslovný souhlas dodavateli stejným způsobem, jako objednávku anebo pokud nedojde dodavateli projev o jejich odmítnutí, projevuje odběratel svůj bezpodmínečný souhlas tím, že převezme objednané zboží a souhlas vyjádří na dodacím listu. Dodavatel může namísto potvrzení objednávky oznámit, že požaduje uzavření standardní smlouvy na základě objednávky. V takovém případě platí zákonná ustanovení ohledně uzavírání smluv.
IV. Kupní cena
1. Ceny uvedené ve smlouvě/potvrzení objednávky jsou ceny sjednané ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.
2. Ceny uvedené ve smlouvě/potvrzení objednávky se rozumí v Kč/ks nebo v Euro/ks, není-li výslovně uvedeno jinak.
3. K uvedeným cenám se vztahují všechny podmínky stanovené ve smlouvě/potvrzení objednávky.
4. Ceny uvedené ve smlouvě/potvrzení objednávky nezahrnují náklady na balení a přepravu určené v technické dokumentaci příslušného zboží, není-li dohodnuto jinak.
5. Ceny uvedené ve smlouvě/potvrzení objednávky nezahrnují: (i) DPH (bude účtována vždy v aktuální platné výši v souladu s příslušnými právními předpisy); (ii) pojistné při přepravě a (iii) dopravné.
V. Dodací lhůta
1. Potvrzenou dodací lhůtou se rozumí, pokud není písemně dohodnuto jinak, disponibilita zboží na skladě dodavatele. Dodací lhůta začíná běžet až dnem uzavření smlouvy.
2. Dodržení dodacích lhůt předpokládá včasné doručení veškerých podkladů, potřebných povolení a schválení, které má odběratel doručit dodavateli a rovněž dodržení sjednaných platebních podmínek a ostatních závazků ze strany odběratele, včetně zajištění připravenosti místa pro montáž zboží, je-li to pro dané zboží a jeho uvedení do provozu nezbytné. Nebudou-li tyto závazky odběratele ve stanovených lhůtách a termínech splněny, dodací lhůty se přiměřeně prodlužují.
3. Dostane-li se dodavatel s dodávkou do prodlení, může oznámit odběrateli přiměřenou dodatečnou lhůtu pro jeho dodání. Akceptováním dodatečné lhůty odběratelem dochází ke změně dodací lhůty a odběrateli nevzniká nárok na náhradu škody ani na smluvní pokuty. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je odběratel oprávněn požadovat náhradu škody nejdříve po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy dodavatele písemně vyzval ke splnění dodávky zboží. Po marném uplynutí dodatečné lhůty může odběratel od smlouvy odstoupit.
4. Bude-li nedodržení lhůt způsobeno vyšší mocí, např. z důvodu mobilizace, války, povstání, nebo podobných událostí (např. stávky či výluky) dodací lhůty se přiměřeně prodlužují.
5. Dodavatel si pro případ neuskutečnění dodávky ze strany jeho subdodavatelů vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení dodací lhůty nebo právo od smlouvy jednostranně odstoupit, aniž by v důsledku tohoto odstoupení vznikaly odběrateli vůči dodavateli jakékoli nároky, s výjimkou nároku na neprodlené vrácení již poskytnutého plnění. Smluvní strany budou takovýto případ považovat za vyšší moc. To však platí pouze pro případ, že opoždění nebo zrušení subdodávky nebylo způsobeno dodavatelem. Odběratel bude o tom, že zboží, příp. jiné plnění není k dispozici, neprodleně informován.
VI. Způsob splnění dodávky
1. Dodací podmínky jsou dodavatelem stanoveny pro každý jednotlivý obchodní případ. Pokud se však smluvní strany dohodly na odeslání zboží, bude dodání zboží splněno předáním prvnímu dopravci v místě skladu dodavatele. Náklady na dopravu jdou plně k tíži odběratele, není-li smluvně dohodnuto jinak. Způsob přepravy stanovuje dodavatel při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebylo-li odběratelem výslovně požadováno jinak. Při odeslání zboží je dodavatel povinen dodávané zboží zjevně označit jako zásilku pro odběratele.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem, kdy dodavatel dá zboží k dispozici odběrateli ve svém skladu. V případě, že je dohodnuto odeslání zboží, přechází na odběratele nebezpečí škody v okamžiku, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci.
3. Jestliže je odběratel v prodlení s převzetím zboží a dodavatel má zboží u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování zboží. Dodavatel je v takovém případě oprávněn na náklady a nebezpečí odběratele zboží buď uskladnit sám nebo jej uskladnit ve skladu dopravce či u třetí osoby. Bude-li převzetí zboží odloženo o více než jeden měsíc od oznámení, že je zboží připraveno k expedici, je dodavatel odběrateli oprávněn účtovat za každý započatý měsíc smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží vč. DPH. Právo na náhradu škody dodavatele tím není dotčeno. Bude-li odběratel v prodlení s převzetím zboží o více jak tři měsíce, je dodavatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zjevné vady zboží budou uznány pouze tehdy, pokud odběratel nebo osoba jím pověřená po převzetí zboží ihned reklamuje tyto vady osobně při převzetí zboží u odběratele nebo na přepravním listu, kterým potvrzuje přijetí zboží od přepravce. Dodavatel si vyhrazuje právo realizovat dílčí dodávky v rámci celkové objednávky a náklady spojené s jejich přepravou a balením účtovat zvlášť.
5. Omezení náhrady škody:
a. Odběratel má právo na náhradu škody vůči dodavateli, která mu vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinnosti dodavatele nikoli úmyslným způsobem jen do jedné poloviny výše kupní ceny bez DPH dodaného zboží, ze které porušení povinnosti dodavatelem vzniklo. Smluvní strany se dohodly, že bude hrazena dodavatelem jen skutečná škoda, nikoliv ušlý zisk a že celková výše náhrady škody, kterou bude dodavatel povinen odběrateli uhradit za všechna porušení povinností, nebude v žádném případě vyšší než jedna polovina kupní ceny bez DPH dodaného zboží, ze které porušení povinnosti dodavatelem vzniklo.
b. Zároveň platí, že se odběratel vzdává práva na náhradu škody z důvodu porušení povinnosti dodavatele dodat zboží bez vad, v případě, že dodavatel uspokojí nároky odběratele z titulu odpovědnosti za vady zboží.
VII. Platební podmínky
1. Dodavateli vzniká právo vystavit daňový doklad ihned po předání dodávaného zboží prvnímu dopravci v případě odeslání zboží odběrateli, jinak ihned, jakmile dá dodavatel zboží k dispozici odběrateli ve svém skladu.
2. Zboží dodavatele musí být zaplaceno do 14 dnů od předání prvnímu dopravci, příp. předání odběrateli. Po uplynutí uvedené lhůty dochází k prodlení s platbou. Odchylky od této úpravy musí být sjednány zvláštní dohodou. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele.
3. V případě prodlení odběratele s platbou, je odběratel povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z účtované ceny vč. DPH za každý započatý den

prodlení, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Právo na náhradu škody dodavatele tím není dotčeno.
4. V případě prodlení odběratele s plněním platebních závazků je dodavatel oprávněn od dané smlouvy, popř. i od všech ostatních smluv s odběratelem, které ještě nebyly splněny, odstoupit.
5. Odběratel je oprávněn započíst proti pohledávkám dodavatele pouze takové své pohledávky, které jsou přiznané pravomocným rozhodnutím soudu nebo v rozhodčím řízení. Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele postoupit své pohledávky z obchodního vztahu s dodavatelem či jejich části třetím osobám. Odběratel souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn provést zápočet proti všem pohledávkám z veškerého obchodního styku s odběratelem, a to i proti pohledávkám odběratele nesplatným, podmíněným, promlčeným a budoucím a stejně tak je dodavatel oprávněn k započtení použít i své nesplatné, podmíněné, promlčené a budoucí pohledávky.
6. Za porušení povinnosti odběratele, která vedla dodavatele k odstoupení od kupní smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z kupní ceny zboží včetně DPH, kterou je odběratel povinen dodavateli uhradit nejpozději do sedmi (7) dnů poté, kdy bude dodavatelem písemně vyzván k její úhradě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu vzniklé škody.
VIII. Vlastnictví zboží
1. Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží vlastnictvím dodavatele.
2. Po dobu trvání výhrady vlastnického práva není odběratel oprávněn k zastavení nebo k zajišťovacímu převodu vlastnického práva ke zboží nebo jiné dispozici se zbožím.
3. V případě zásahu třetích osob ohledně zboží s výhradou vlastnictví, zejména v případě jeho zabavení nebo zadržení, upozorní odběratel třetí osobu na vlastnické právo dodavatele a bude o tomto zásahu dodavatele neprodleně informovat, aby mohl dodavatel uplatnit svá vlastnická práva. Odběratel je v tomto případě povinen postoupit své případné pohledávky vůči třetím osobám, především proti osobě odpovědné za škodu na zboží nebo vůči pojišťovně, dodavateli.
4. Odběratel se zavazuje poskytovat své ekonomické údaje dodavateli, pokud bude o tuto informaci požádán, a to rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow, zprávu auditora, pokud je k dispozici k posouzení schopnosti odběratele dostát platebním závazkům. Dodavatel se zavazuje s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi.
5. Odběratel je povinen informovat bez zbytečného odkladu dodavatele o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit jeho finanční stabilitu a schopnost plnit závazky z obchodní spolupráce s dodavatelem, a to zejména zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, či zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího nebo správního řízení proti odběrateli, které by mohlo mít za následek ohrožení platebních povinností odběratele. Pokud odběratel svoji informační povinnost nesplní nebo poskytne nepravdivé nebo nepřesné údaje, je dodavatel oprávněn od všech smluv odstoupit. Dodavatel je rovněž oprávněn od všech smluv odstoupit, pokud bude zahájeno insolvenční řízení proti odběrateli.
IX. Shoda se smlouvou, záruka
1. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaná věc je při převzetí odběratelem bez vad. Dále dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost a funkčnost zboží, jak dále uvedeno. V případě, že zboží má vady, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a v přiměřené lhůtě věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to buď opravou, je-li vada opravitelná, nebo výměnou věci, pokud je vada neopravitelná. Pokud dodavatel v přiměřené lhůtě vadu neodstraní (opravou nebo výměnou), může odběratel požadovat slevu z kupní ceny. Náklady vzniklé v přímé souvislosti s opravou vady, případně s dodávkou náhradního zboží, nese v případě oprávněné reklamace dodavatel, stejně jako náklady na náhradní zboží včetně dopravy, a dále přiměřené náklady na montáž a demontáž. Náklady odběratele na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, je odběratel povinen dodavateli vyčíslit a prokázat. Pokud byla reklamace uznána jako neoprávněná, dodavatel písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Odběratel v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a je povinen uhradit dodavateli náklady mu vzniklé s neoprávněnou reklamací.
2. V případě sporu stran o příčině způsobených vad a o tom, kdo za ně odpovídá, se strany dohodly, že každá strana určí jednoho soudního znalce a zaváží je, aby tito dva určili třetího nezávislého soudního znalce, který rozhodne o příčině vady a o tom, které strana za ni odpovídá. Strany se dohodly na tom, že stanovisko třetího nezávislého znalce budou respektovat a podřídí se mu. Náklady na soudní znalce platí ta strana, která zavinila vznik vady.
3. Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou minimální změny v barvě, struktuře použitých materiálů, pokud bude zachována požadovaná funkčnost výrobku oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, považovány za jeho vady. Nároky z odpovědnosti za vady nevznikají při nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností, při nepodstatném omezení použitelnosti zboží, v případě jeho přirozeného opotřebení nebo u škod, ke kterým dojde v důsledku chybného nebo nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, nevhodného provozu, nebo které vzniknou na základě zvláštních vnějších vlivů, které smlouva nepředpokládá. Pokud objednatel nebo třetí osoba provede neodborné změny nebo opravy, nevznikají ohledně těchto vad a jejich následků žádné nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady.
4. Záruka za vady se dále nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným a nešetrným používáním zboží, jeho nevhodným skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, jakož i na jiná poškození a závady z důvodů na straně odběratele. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že odběratel nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem. Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin.
5. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá dodavatel za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí odběratelem.
6. Záruční doba činí 12 měsíců, s výjimkou náhradních dílů, u kterých dodavatel poskytuje záruční dobu v trvání 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží odběratelem. Opravou vady nebo výměnou věci neběží znovu záruční doba.
7. Později vzniklé vady uplatní odběratel u dodavatele následujícím způsobem:
• písemně nebo elektronickou poštou prostřednictvím těchto kontaktních údajů: na adresu sídla dodavatele, fax č. +420 605 585 459, email: info@montea.cz;
• s uvedením těchto údajů: typ a výrobní číslo zboží/náhradního dílu, přesný popis vady;
• s uvedením nároku z titulu odpovědnosti za vady, které odběratel uplatňuje; takto uplatněné právo odběratelem z titulu odpovědnosti za vady nelze jednostranně měnit;
• a kontaktních údajů na osobu oprávněnou za odběratele řešit předmětnou reklamaci.
X. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany tímto výslovně dohodly, že pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, vylučují použití všech dispozitivních ustanovení občanského zákoníku, na jejichž základě by odběratel byl oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).
3. V případě, že se kogentní ustanovení zákona vztahují na smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem a stanoví odlišné podmínky, mají tyto odchylné ustanovení přednost před zněním všeobecných obchodních podmínek.
4. Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.
5. Doplňující nebo odlišné dohody oproti těmto všeobecným obchodním podmínkám jsou platné pouze v písemné formě a stávají se součástí smlouvy teprve okamžikem podpisu obou smluvních stran.
6. Případné právní spory vyplývající ze smlouvy sjednané na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu žalovaného.
7. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, že údaje ze smluvních vztahů budou uchovány a shromažďovány u dodavatele pro jeho potřebu. Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují veškeré předešlé všeobecné obchodní podmínky z obchodních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem a jsou účinné v okamžiku, kdy se staly odběrateli známými.

Podpis Odběratele:
Datum: